<pre id="x95jj"></pre>
   <form id="x95jj"><progress id="x95jj"></progress></form>

    <ins id="x95jj"></ins>
    <font id="x95jj"></font><menuitem id="x95jj"></menuitem>

      壓力支撐選股

      自己做了個支撐選股 有沒有老師給優化一下 ,公式如下?

      VAR1:=MA(REF(LLV(L,20),1),5.2);
      VAR2:=VAR1<=REF(VAR1,10) AND C>VAR1 AND CROSS(C,VAR1)*0.931;
      VAR3:=VAR1
      REF(O,1);
      VARZ:VAR2 OR VAR3;
      參考一下,可以關注我,以后多聯系。

      求老師給個,通達信版主圖能顯示支撐位壓力位指標公式,

      請大師給個通達信支撐位和壓力位公式指標

      1、公式一
      {壓力支撐}
      收:C,LINETHICK0;
      開:O,LINETHICK0;
      最高:H,LINETHICK0;
      最低:L,LINETHICK0;
      P:=(H+L+C)/3;
      壓1:(P*2)-L;
      支1:(P*2)-H;
      壓2:P+(壓1-支1);
      支2:P-(壓1-支1);
      壓3:H+2*(P-L);
      支3:L-2*(H-P),COLORFFFF33;
      壓4:H+3*(P-L);
      支4:L-3*(H-P);
      2、公式二
      上市日期:FINANCE(42)/100, NODRAW ;
      VAR1:=MA(CLOSE,5),COLOR00FFFF;
      VAR2:=MA(CLOSE,13),COLOR00FF33;
      VAR5:=MA(CLOSE,34),COLORFF9900;
      VAR6:=MA(CLOSE,54),COLORFF9900;
      VAR7:=((EMA(CLOSE,5)*7+EMA(CLOSE,5)*3)/10),COLORBBBBBB;
      VAR8:= DMA(EMA(CLOSE,12),SUM(VOL/CAPITAL,5)/3),LINETHICK2;
      VARA:=REF(CLOSE,1);
      VARE:=SMA(MAX(CLOSE-VARA,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-VARA),6,1)*100;
      DRAWTEXT(DATE>700101 AND CROSS(84,VARE),HIGH,'☆機構減倉'),COLORGREEN;
      VARF:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
      VAR10:=LLV(LOW,34);
      VAR11:=HHV(HIGH,34);
      VAR12:=EMA((VARF-VAR10)/(VAR11-VAR10)*100,6);
      VAR13:=EMA(0.667*REF(VAR12,1)+0.333*VAR12,4);
      VAR14:=LLV(LOW,120);
      VAR15:=HHV(HIGH,120);
      VAR16:=VAR15-VAR14;
      DRAWTEXT(IF(COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),8)/8>0.3 AND COUNT(VAR12>VAR13,3) AND REF(LOW,1)=LLV(LOW,120) AND CLOSE>OPEN,1,0),LOW,'★機構進場'),COLORYELLOW;
      STICKLINE(VAR7>VAR2,VAR2,VAR7,0.01,1),COLORFF00FF;
      STICKLINE(VAR7<VAR2,VAR2,VAR7,0.01,1),COLOR33FF33;
      RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,13))/(HHV(HIGH,13)-LLV(LOW,13))*100;
      K:=SMA(RSV,3,1);
      D:=SMA(K,3,1);
      J:=3*K-2*D;
      RSV12:=(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34))*100;
      K12:=SMA(RSV12,3,1);
      D12:=SMA(K12,3,1);
      J12:=3*K12-2*D12;
      RSV24:=(CLOSE-LLV(LOW,55))/(HHV(HIGH,55)-LLV(LOW,55))*100;
      K24:=SMA(RSV24,3,1);
      D24:=SMA(K24,3,1);
      J24:=3*K24-2*D24;
      壓力位:IF(CROSS(J24,J),H,REF(H,BARSLAST(CROSS(J24,J)))),COLOR00FF33,LINETHICK1;
      支撐位:IF(CROSS(J,J24),L,REF(L,BARSLAST(CROSS(J,J24)))),COLORCC33CC,LINETHICK1;
      支撐價:LLV(LOW,19) , COLOR009900,LINETHICK2;
      阻力價:HHV(HIGH,19),COLORFF9900, LINETHICK2;
      VAR4:EMA(C,21),COLOR0000FF, LINETHICK2;
      副圖公式。
      股票公式專家團為你解答,希望能幫到你,祝投資順利。

      同花順智能/選股平臺/技術指標選股/壓力支撐

      10分算高分?高分是300啊

      通達信縮量漲停選股公式

      這個想法不錯,公式如下:
      ZHT:=(C-REF(C,1))*100/REF(C,1)>9;
      SOLD:=VOL<REF(VOL,1);
      JULI:=L<=REF(C,1);
      XG:ZHT AND SOLD AND JULI;

      求通達信軟件:10天內有2個或2個以上的漲停板的選股公式,謝謝!

      A1:=C>=REF(C,1)*1.095 AND C>=H;
      XG:COUNT(A1,10)>=2;